| Home | Kılavuzlar | Links | Technical Notes

Emine Fougner
15 Temmuz 2003 Salý 20:29
enteresan


"20 years from now you will be more disappointed by the things you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover." Mark Twain


Kiss çoluk çocuk for me


Ay bayýldýnýz, bayýldýnýz vallahi, ay pek þeker, pek hoþunuza gitti, deðil mi?Nasýl da kendimize benzettik kefereyi, 'yenge' öðrettik, 'çoluk çocuk' öðrettik, Beþiktaþ öðrettik, Sergen öðrettik,

'senin paran burada geçmez hemþerim' muhabbetlerini, 'öpüciiim' muhabbetlerini öðrettik...Oh, adam olsun gavur... Haþþöyle...Ýyi haber alan kaynaklardan öðrendiðimize göre dizinin (dizi gibi düzenlenmiþ reklam filminin) bundan sonra gelen

bölümlerinde Amerikalýlar biber dolmasý yapmaya baþlayacaklar, tesbih çekmeye koyulacaklar, yola

gidenin arkasýndan su dökecekler, el öpme alýþkanlýðýný da edineceklermiþ. Dizi, Chevy Chase'in býyýk býrakmasýyla sona eriyor!Ben olsam hergeleye Hak dinini de kabul ettirir, diziyi Chevy'nin fenni sünnetçi Kemal Özkan'ýn elinde Þevki adýný

almasýyla bitirirdim... Kovboy þapkalý arkadaþý David de elbette kafasýna takke geçirip Davut olurdu.Ama neticede Amerikalý'yý 'Amarýkyalý' ediyoruz, bazý seçkin AKP ilerigelenlerinin telaffuzuyla söylersek...Irak savaþý sonucu Arap ülkelerinin Amerikan mallarýný boykot etmesinden yararlanýp 'kola' pazarýna giren ve bunu 'helal Müslüman Türk kolasý' havasýyla pazarlayan bir þirketin televizyon reklamý, eminim birçok saftýrýkta milli ve de hamasi duygularý gýdýklamýþtýr.Hani bir Amerikan blucin firmasý vardý da, yönetim kurulunu toplayýp 'bu Türkler çok oluyorlar' diyorlardý, biz de nasýl mutlu oluyorduk, gavurun belini büktük diye... Onun gibi. Ýþin hoþ yaný elbette Türk'e bu Türk

propagandasýnýn gene Türk eliyle yapýlmasý. Siz bu filmi seyrederken Amerikan askerleri de

sizin askerlerinizi, ellerini arkadan kelepçeleyip baþlarýna da çuval geçirerek alýp götürüyorlardý...

Baþbakanýnýz memiþhane açýlýþýnda kurdele kesmeye gidiyor, dýþiþleri bakanýnýz mis gibi tereyaðlý, bol acýlý ve de

yoðurdu sarmýsaklý çimdik mantýya kaþýk sallýyordu... Þifa niyetine. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti adým adým kurulma yoluna girsin ve bu devlet yakýn bir gelecekte Türkiye'den de toprak isteme hazýrlýklarýný yapadursun,

biz de New York sokaklarýnda elimizde bayraklarla gezinelim. Sadeyaðlý ve zeytinyaðlý biber dolmasý doldurmayý

da öðrenecekler, öyle mi?Yerken de 'say hello to yenge' diyecekler...

Þimdilik vize vermemek için bin dereden bin su getirip cehennem azabý çektirmeyi ve Amerikan topraklarýna her giren

Türk'e 'potansiyel terörist' gözüyle bakmayý sürdürüyorlar. Ne yazýk ki Amerikalý Ýngilizce-Türkçe kýrmasý piç

bir dille konuþmuyor, siz, Türkçe-Ýngilizce kýrmasý piç bir dille konuþuyorsunuz...

Onlar sohbet etmiyorlar, sen 'çet' yapýyorsun avanak! 'Windows' programýný çalýþtýrýyorsun, çünkü

'Pencereler' programýný icat edemedin. Sen 'bonus card', 'advantage card' kullanýyorsun, o 'ikramiye varakasý',

'veresiye belgesi' kullanmýyor alýþveriþlerinde. Senin otelinin adý 'The Marmara', onunkinin adý 'Waldorfoðlu Asturiye Haným tesisleri' deðil. Yediðiniz hamburgerdir, onlarýn yediði lavaþ ekmekli dürüm deðil. Müslüman kardeþlerinize 'okutmaya' çalýþtýðýnýz içecek de bol þekerli meyankökü þýrasýdýr, ayran mayran deðil. 'Turkish Cola' ha?

Hani, 'American Þerbet' nerede?Hani, Matrix çocuklarý, Hollywood stüdyolarýnda hazýrlanmýþ, havalarda uçan kahraman Mevlevi derviþleri filmini görebilmiþ deðiliz henüz?Go Back to Uysal-Walker Archive of Turkish Oral Narrative
Uysal Walker Türk Öykürleri Sandığı'na Geri Dönüş

Copyright © 2008-2009. Southwest Collection / Special Collections Library
Texas Tech University, Lubbock, Texas